Fagområder

Foreldretvist/Barnefordeling

Foreldretvist/Barnefordeling

Når foreldre har barn og ikke lever sammen, kan det oppstå så store uenigheter at de ikke lenger klarer å løse konflikten selv. Jeg bistår foreldre i alle slike saker, fra samarbeidsmøter til domstolsbehandling. Når jeg representerer en av foreldrene, og saken egner seg for det, er jeg opptatt av å få til en dialog mellom partene og å løse saken på lavest mulig nivå. Jeg er videre opptatt av det enkelte barn som saken gjelder, og å få til løsninger som ivaretar det konkrete barnets behov. Typiske saker jeg bistår i er

Daglig omsorg og fast bosted
Samværsavtaler
Foreldreansvar

Barnevern

Barnevern

Når barneverntjenesten kommer inn i en familie, kan dette ofte oppleves som vanskelig og dramatisk. Jeg har lang erfaring med barnevernssaker, og bistår både foreldre, ungdom, besteforeldre og eventuelt andre familiemedlemmer i slike saker. I saker om akuttplassering, omsorgsovertakelse, fosterhjemsplassering, ungdomsplassering, tilbakeføring, adopsjon med mer, er det viktig med god rådgivning. Men også i saker hvor barneverntjenesten vurderer hjelpetiltak, kan det være bra å få hjelp fra advokat. Typiske saker jeg bistår i er:

Akuttplassering
Sak om omsorgsovertakelse
Ungdomsplassering
Tilbakeføring

Familie, arv og skifte

Familie, arv og skifte

Jeg bistår og gir rådgivning i alle typer familiesaker. Herunder saker som omhandler spørsmål om arv, fordeling av arv, uskiftebo, opprettelse av testament med mer. Når en person går bort, er det mange praktiske gjøremål man som arving må ta stilling til. I tillegg er det mange juridiske spørsmål som ofte dukker opp. Dette kan oppleves som tungt og vanskelig, da man kanskje har nok med å sørge over personens bortgang. Jeg kan bistå og rådgi i alle typer praktiske og juridiske spørsmål knyttet til et dødsfall. Både hvordan man skal overta selve dødsboet, hvordan arven etter arvereglene skal fordeles med mer.

Skifte mellom ektefeller/samboere

Skifte mellom ektefeller/samboere

Når to parter går fra hverandre, kan det oppstå mange vanskelige spørsmål. Ofte er det også mange følelser involvert. Jeg har god erfaring i alle slike saker, og ofte er det bare rådgivning som skal til. Ved forespørsel kan jeg også bistå og rådgi begge parter. Saker jeg bistår i er blant annet det økonomiske oppgjøret og utarbeidelse av skifteavtale.

Også før man inngår ekteskap eller samboerskap, kan det være lurt å ha tenkt gjennom spørsmål vedrørende økonomi. Jeg bistår og gir rådgivning også i slike saker, blant annet inngåelse av ektepakt, samboeravtaler med mer.

Foreldremekling – meklingsattest

Foreldremekling – meklingsattest

I tillegg til å arbeide som advokat er jeg godkjent som foreldremekler og utsteder meklingsattest. Foreldremekling er en type mekling som dekkes av det offentlige, som vil si at du ikke skal betale for dette selv. I disse sakene har jeg som regel kort ventetid, og kan etter ønske fra begge parter, gjennomføre mekling kun noen dager etter bestilling. Hensikten med meklingen er å komme til enighet om spørsmål knyttet til foreldreansvar, daglig omsorg, og samvær. Alle par har krav på inntil 7 timers mekling, og . meklingsattest utstedes allerede etter første time.

Konfliktmekling

Konfliktmekling

Med min spesialutdannelse innenfor mekling og konflikthåndtering, tilbyr jeg mekling i alle type saker som, arvetvister, familietvister, nabotvister, arbeidstvister med mer. I mange type saker kan mekling mellom partene være et bedre alternativ for å få løst en konflikt enn domstolsbehandling. Dette fordi man i mekling har mer fokus på partenes reelle behov, enn på bevis og rettsregler. Mekling er både kostnadseffektivt og tidsbesparende, og skaper som regel mindre konflikt mellom partene. Mekling er derfor godt egnet hvor partene er mer eller mindre avhengig av å ha en relasjon til hverandre, selv etter at når konflikten er løst.

Bistandsadvokat, voldsoffererstatning

Bistandsadvokat, voldsoffererstatning

Har du vært utsatt for en alvorlig straffbar handling, har du som regel krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Jeg har god erfaring med å bistå personer som befinner seg i en vanskelig situasjon, og vet å ivareta både den menneskelige så vel som den materielle siden av saken. Som voldsoffer har du mange rettigheter, som jeg kan hjelpe deg å ivareta. Som bistandsadvokat fungerer jeg også som et bindeledd mellom den fornærmede og politiet. Da jeg har lang erfaring innen strafferettspleien er jeg godt kjent med systemet og vet hvordan det fungerer. Jeg bistår også med å søke om voldsoffererstatning.

Prosedyre

Prosedyre

Noen ganger klarer man ikke å løse konflikten mellom partene, slik at man må bringe saken inn for domstolen for avgjørelse der. Jeg har lang prosedyreerfaring innenfor de saksområdene jeg arbeider med, og bistår på alle stadier i saken.

Priser/Erfaring

Priser

Priser

Min timepris varierer fra kr. 1.400,- til kr. 2.000,- ekskl. mva.

Timeprisen fastsettes etter å ha vurdert den konkrete saken, og avhenger blant annet av sakens karakter og vanskelighetsgrad. Priser kan diskuteres hvis særskilte omstendigheter tilsier det.

Du er velkommen til å kontakte meg for nærmere informasjon og avtale, og jeg ser frem til et hyggelig samarbeid.

Erfaring og utdannelse

Erfaring og utdannelse

Utdannet jurist ved UIO

Utdannet som konfliktmegler ved Diakonhjemmet Høiskole

Arbeidserfaring fra blant annet justisdepartementet, politiet, barnevern, Spesialenheten for politisaker, og som ansatt advokat med mer.

Advokat Anniken Qvale

  • 93 08 60 84
  • anniken@advokat-qvale.no
  • Besøksadresse: Hegdehaugsveien 34, 0352 Oslo.
    (Inngang Glassmagasinet avdeling Homannsbyen, opp trappen 2. etg.)

    Postadresse: Postboks 214, Homansbyen, 0323 Oslo